فاز 13 پارس جنوبی

حوزه فعاليت

مهندسی، خريد، کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی، واحدهای یوتیلیتی و تعدادی از واحد های فرایندی

 • 108 واحد بازیافت گوگرد
 • 111 واحد تبرید پروپان
 • 120 سیستم توزیع برق
 • 121 واحد تولید و توزیع بخار
 • 123 واحد تامین هوای ابزار دقیق
 • 124 واحد تولید و ذخیره سازی نیتروژن
 • 127 واحد تامین آب بدون املاح
 • 128 واحد تولید آب آشامیدنی
 • 129 واحد تصفیه پساب صنعتی
 • 130 سیستم آب آتشنشانی
 • 131 سیستم دیزل ژنراتور اضطراری
 • 132 سیستم خنک کننده آب
 • 144 واحد جامد سازی و ذخیره گوگرد
 • 145 واحد ذخیره سازی پروپان
 • 146 انبار مواد شیمیائی
 • 163 ساختمان آتشنشانی
 • 160 پایپرک ارتباطی
 • 176 ساختمان پست برق
 • ترانس اصلی و پست برق
 • خطوط لوله واحد ها به همراه سازه های مربوطه

مشخصات

کارفرما شرکت نفت و گاز پارس
محل کنگان
نوع قرارداد EPC