شیرین سازی گاز نیروگاه سویدیه سوریه

حوزه فعاليت

طراحی ، تامین و اجرای پکیج شیرین سازی گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سویدیه

  • واحد 100 – واحد کمپرسور جهت افزایش فشار گاز ورودی تا 27 بار
  • واحد 200 – واحد شیرین سازی
  • واحد 300 – واحد نم زدائی
  • واحد 400 - واحد اندازه گیری و بسته تنظیم فشار
  • واحد 500 - واحد بازیافت گوگرد
  • واحد 600 – انبار گوگرد مایع و جامد سازی و واحد بارگیری
  • واحد 700 – واحد تبرید گاز پروپان
  • واحد 800 – واحد تولید نیتروژن
  • واحد 900 - سیستم مشعل

مشخصات

کارفرما شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران
محل کنگان - تنبک
نوع قرارداد EPC